پیگیری سفارشات

تهران- خیابان جمهوری، ابتدای خیابان ملت، برج بهارستان، طبقه دوم، واحد ۳۰۹

به چاپ پاپيروس خوش آمدید.

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت براق دایره ۵۵ * ۵۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۵۵*۵۵ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت مات ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طلا کارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۳۴,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۱۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۳۷,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته ۸۵*۴۸ ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۸۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت برجسته مخملی طلاکوب ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۰,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) لمینت کتان امباس دور گرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس لمینت طلاکوب دورگرد ( ۵۹ * ۵۶ ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه بدون روکش دورگرد ( ۹۰ * ۶۰ ) استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۶۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۷۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۶۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد ۹۰*۶۰ (۶ساعته) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۷۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون ( مات ) دور گرد طرح موج ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد موضعی (برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۶,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد موضعی(برجسته) ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۲,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۷,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) سلفون مخملی دورگرد موضعی طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۷,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) طرح چرم دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۳,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه یووی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) گلاسه یووی دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کرافت دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۹,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کارتی دورگرد نقره کوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) کتان امباس دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۱,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی ( عمومی ) پروانه ای ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش